Page 1 of 4
 
 AVAN RANDEVOU W LA  
 Reyabilitasyon Assembly Square AP fè yon kesyonè pou malad nou yo pou amelyore kalite swen nou an. Tanpri pran kèk ti moman pou w konplete kesyonè sa a. Nou apresye èd ou anpil. Tanpri tcheke repons ki plis esplike opinion w. Si w gen yon enkyetid touswit, tanpri fè yon moun konnen touswit. Pale ak moun k ap fè w fè egzèsis (terapis) la, anplwaye nan biwo resepsyon an osinon mande pou pale ak yon moun ki alatèt (sipèvizè). Mèsi.   

 
1.
 
   
2.
 
   
3.
 
   
4.
 
   
5.
 
   
6.
 
   
7.
 
   
 
 
 Cancel  Save  Next